? ? Xosomienbac - tải xuống miễn phí

Liên h?

DANABOOK.COM

Sách

Xosomienbac 02363.834328

Xosomienbac VPP – ?? ch?i

02363.810816

Thi?t? b? - m?u giáo

Xosomienbac 02363.821133

Xosomienbac In ?n -xu?t b?n?

Xosomienbac 02363.624053

Thuê m?t b?ng??

02363.817973

Xosomienbac K? toán

Xosomienbac 02363.820414

Hành chính

Xosomienbac 02363.832719

?

Ch?ng khoán
?ang online: 1
L??t truy c?p: 718035
?

C?ng ty Sách và thi?t b? Tr??ng h?c ?à N?ng là doanh nghi?p Nhà n??c ???c thành l?p theo Th?ng t? s? 14/TT-TC ngày 10/06/1982 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, tr?c thu?c S? Giáo d?c và ?ào t?o t?nh Qu?ng Nam ?à N?ng (QN?N ). Nhi?m v? c?a C?ng ty là ?áp ?ng nhu c?u sách v?, thi?t b? gi?ng d?y và h?c t?p cho giáo viên và h?c sinh trên ??a bàn t?nh QN?N. M?c tiêu ban ??u c?a C?ng ty là ph?c v? cho c?ng tác chuyên m?n, ph?c v? giáo d?c ch?a chú tr?ng ??n hi?u qu? kinh doanh. T? n?m 1986 n?n kinh t? k? ho?ch hoá t?p trung chuy?n h??ng sang n?n kinh t? th? tr??ng, ho?t ??ng c?a C?ng ty d?n mang tính ch?t kinh doanh và ??ng th?i ph?i b?o ??m hai nhi?m v? chính tr?: Kinh doanh có hi?u qu? và b?o ??m ph?c v? t?t c?ng tác chuyên m?n c?a ngành. Th?c hi?n ch? tr??ng c? ph?n hoá doanh nghi?p nhà n??c, C?ng ty ?? xay d?ng ph??ng án c? ph?n hoá và ngày 24/02/2004 UBND Thành ph? ?à N?ng ra Quy?t ??nh ...

Tin t?c chuyên nghành

Tin t?c n?i b?


Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit Xem ti?p >>
Copyright ? 2015. B?n quy?n thu?c v? C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C ?à N?NG