? ? CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG 2020-11-26-Xosomienbac - tải xuống miễn phí-kawalker.com-kawalker.com

Liên h?

DANABOOK.COM

Sách

Xosomienbac 02363.834328

VPP – ?? ch?i

02363.810816

Xosomienbac Thi?t? b? - m?u giáo

02363.821133

Xosomienbac In ?n -xu?t b?n?

02363.624053

Xosomienbac Thuê m?t b?ng??

02363.817973

K? toán

Xosomienbac 02363.820414

Hành chính

02363.832719

?

Ch?ng khoán
?ang online: 1
L??t truy c?p: 718056
Cho thuê m?t b?ng

C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C ?à N?NG

?

Cho thuê v?n phòng làm vi?c t?i Toà nhà DaNaBook

?

* Di?n tích Toà nhà 1060 m2; chi?u dài 40 m ; chi?u r?ng 26.5 m, ???c xay d?ng 7 t?ng, các ti?n ích s? d?ng :

-? H? th?ng thang máy l?p ??t t? t?ng 1 ??n t?ng 7, g?m 3 thang c?a h?ng Pacific, m?t thang máy ??i Nam

-? H? th?ng ?i?u hòa kh?ng khí Traine.

Xosomienbac -? H? th?ng PCCC theo tiêu chu?n c?a Thành ph?.

-? H? th?ng day cáp m?ng, cáp ?i?n tho?i ADSL ???c trang b? ??y ?? thu?n l?i cho vi?c l?p ??t m?ng n?i b?, l?p ??t ?i?n tho?i.

- Có ngu?n ?i?n d? phòng cho h? th?ng chi?u sáng

* Di?n tích cho thuê:

Toà nhà

V? trí

Di?n tích

Giá thuê

?

Ghi chú

76 B?ch ??ng

T?ng 1

20 m2

Xosomienbac 7.000.000,?

M?t ti?n nhìn ra S?ng Hàn

P-4.2.6

Xosomienbac T?ng 4

Xosomienbac 38 m2

7.000.000,?

?

?

Xosomienbac P-6.4.5

T?ng 6

Xosomienbac 53,4m2

9.000.000,?

?

Xosomienbac P-6.4.4

T?ng 6

78 m2

Xosomienbac 12.480.000,?

?

P6.3

Xosomienbac T?ng 6

28m2

6.000.000,?

M?t ti?n nhìn ra S?ng Hàn

P-7.10

T?ng 7

Xosomienbac 57,6 m2

Xosomienbac 9.000.000,?

?

78 B?ch ??ng

?

?

?

?

?

P-4.5.1

Xosomienbac T?ng 4

55m2

Xosomienbac 7.000.000,?

?

Xosomienbac P-5.10A

T?ng 5

32m2

Xosomienbac 6.400.000,?

?

P-5.8

T?ng 5

80m2

12.000.000,?

?

Xosomienbac P-6.6

Xosomienbac T?ng 6

84m2

12.600.000,?

?

-

-

-

-

-

  • ??n giá thuê ?? bao g?m thu? VAT 10%, chi phí ?b?o v? chung, v? sinh khu v?c c?ng c?ng, mi?n phí gi? xe cho nhan viên t??ng ?ng di?n tích thuê,
  • Kh?ng bao g?m chi phí ?i?n, ?i?n tho?i, Internet,
  • Thanh toán : ??t c?c 3 tháng, thanh toán 3 tháng/l?n.
  • Th?i gian thuê t?i thi?u 2-3 n?m

?????????

Xosomienbac ?Liên h? ??a ch? ???? : ?76-78 B?ch ??ng, Tp. ?à N?ng

Xosomienbac ? Di ??ng???? ????????? : ?0913411171 -? 0914077592 ?????

?

Copyright ? 2015. B?n quy?n thu?c v? C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C ?à N?NG