? ? Giới thiệu - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG 2020-11-26-Xosomienbac - tải xuống miễn phí-kawalker.com-kawalker.com

Liên h?

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – ?? ch?i

Xosomienbac 02363.810816

Thi?t? b? - m?u giáo

02363.821133

Xosomienbac In ?n -xu?t b?n?

Xosomienbac 02363.624053

Xosomienbac Thuê m?t b?ng??

02363.817973

K? toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

?

Ch?ng khoán
?ang online: 1
L??t truy c?p: 718056
Gi?i thi?u

Tên ti?ng Vi?t: C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B?
TR??NG H?C ?à N?NG
Tên ti?ng Anh: DANANG BOOKS AND SCHOOL EQUIPMENT
JOINT STOCK COMPANY

Tên vi?t t?t:??????????????????? DANABOOK
Tr? s? chính:????????????????? 76-78 B?ch ??ng, thành ph? ?à N?ng
?i?n tho?i:???????????????????? 0236. 3820414?????????? ?
Fax:?????????????????????????????? 0236. 3834918
Website :???????????????????? http://danangbook.com

V?N HO?T ??NG

  • V?n ?i?u l?: ??????????????
  • 30.000.000.000 ??ng (Ba m??i t? ??ng)
  • M?nh giá c? ph?n:????????? 10.000 ??ng/c? ph?n
  • S? l??ng c? ph?n:????????? 3.000.000

H? S? PHáP LY?
Xosomienbac C?ng ty c? ph?n Sách và Thi?t b? tr??ng h?c ?à N?ng ho?t ??ng theo gi?y ch?ng nh?n ??ng ky kinh doanh s? 0400465793 do S? k? ho?ch và ??u t? TP ?à N?ng c?p l?n ??u ngày 24 tháng 05 n?m 2004, ???ng ky thay ??i l?n th? 6 ngày 11 tháng 5 n?m 2012

Ngành ngh? s?n xu?t kinh doanh

  • Kinh doanh sách giáo khoa, sách giáo viên, sách m? r?ng và nang cao ki?n th?c, gi?y, v?, thi?t b? d?y và h?c, v?n phòng ph?m, v?n hóa ph?m, ?? dùng thi?t b? v?n phòng
  • S?n xu?t và cung ?ng trang thi?t b? cho phòng thí nghi?m, d?ng c? nghe nhìn, ?? ch?i tr? em, ?? ch?i m?u giáo, ?? dùng d?y h?c, thi?t b? v?n phòng, máy vi tính, ph?n m?m vi tính d?y h?c, s?n ph?m ?i?n t?;
  • In ?n sách giáo khoa, bi?u m?u, h? s? s? sách ph?c v? ngành giáo d?c và in bao bì gi?y nh?a. Th?c hi?n in gia c?ng, tham gia liên k?t khai thác các lo?i ?n ph?m khác;
  • Cung c?p các lo?i hình d?ch v?: cho thuê v?n phòng, m?t b?ng kinh doanh, kho tàng, khách s?n nhà hàng, các lo?i hình vui ch?i gi?i trí, thi?t k? m? thu?t t?o m?u;
  • Xu?t nh?p kh?u s?n ph?m v?n hóa, giáo d?c, v?n phòng ph?m, thi?t b? vi tính, ?i?n t?, gi?y in các lo?i;
  • Nh?n ??i ly ?y thác mua bán, xu?t nh?p kh?u hàng hóa;
  • T? v?n cho ngành giáo d?c v? c?ng tác sách và thi?t b? tr??ng h?c, tham gia h? tr? chuyên m?n và phát tri?n c?ng tác sách, thi?t b?, th? vi?n nhà tr??ng.

TóM T?T QúA TRìNH? PHáT TRI?N?
C?ng ty Sách và thi?t b? Tr??ng h?c ?à N?ng là doanh nghi?p Nhà n??c ???c thành l?p theo Th?ng t? s? 14/TT-TC ngày 10/06/1982 c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, tr?c thu?c S? Giáo d?c và ?ào t?o t?nh Qu?ng Nam ?à N?ng (QN?N ). Nhi?m v? c?a C?ng ty là ?áp ?ng nhu c?u sách v?, thi?t b? gi?ng d?y và h?c t?p cho giáo viên và h?c sinh trên ??a bàn t?nh QN?N. M?c tiêu ban ??u c?a C?ng ty là ph?c v? cho c?ng tác chuyên m?n, ph?c v? giáo d?c ch?a chú tr?ng ??n hi?u qu? kinh doanh. T? n?m 1986 n?n kinh t? k? ho?ch hoá t?p trung chuy?n h??ng sang n?n kinh t? th? tr??ng, ho?t ??ng c?a C?ng ty d?n mang tính ch?t kinh doanh và ??ng th?i ph?i b?o ??m hai nhi?m v? chính tr?: Kinh doanh có hi?u qu? và b?o ??m ph?c v? t?t c?ng tác chuyên m?n c?a ngành.?
Th?c hi?n ch? tr??ng c? ph?n hoá doanh nghi?p nhà n??c, C?ng ty ?? xay d?ng ph??ng án c? ph?n hoá và ngày 24/02/2004 UBND Thành ph? ?à N?ng ra Quy?t ??nh s? 26/2004/Q?-UB “Phê duy?t ph??ng án c? ph?n hóa, chuy?n C?ng ty Sách và Thi?t b? tr??ng h?c ?à N?ng thành C?ng ty c? ph?n Sách và Thi?t b? tr??ng h?c ?à N?ng.”.?
Quá trình phát tri?n C?ng ty???n nay có th??chia làm các giai??o?n:
Giai??o?n t??n?m 1986 tr??v??tr??c
Trong giai ?o?n này, n?n kinh t? còn mang tính ch?t k? ho?ch hoá t?p trung, các doanh nghi?p nhà n??c ???c bao c?p trong k? ho?ch và ngu?n l?c nên hi?u qu? kinh t? ch?a ???c xem tr?ng. N?m 1986, t?ng doanh thu là: 8.000.000 ??ng, ngu?n v?n 160.000.000 ??ng và l?i nhu?n kh?ng ?áng k?.?
Giai??o?n t??n?m 1987???n n?m 1995
?ay là? giai ?o?n C?ng ty làm quen v?i nh?ng quy lu?t c?a n?n kinh t? th? tr??ng. Khách hàng ch? y?u c?a C?ng ty v?n là các ??n v? tr??ng h?c ???c ch? ??nh mua b?ng ngu?n kinh phí c?a nhà n??c (KP 30). Trong giai ?o?n này nhà cung c?p và khách hàng C?ng ty ch? có vài ??n v?. Ho?t ??ng bán l? ch?a phát tri?n và kh?ng có hi?u qu?.
Cu?i n?m 1994 b?ng quy?t ??nh táo b?o có tính b?n l? t?o s? chuy?n h??ng là vi?c thành l?p X??ng in, th?c hi?n in sách cho các ??i tác và b?t ??u m? các ??a ?i?m bán l?, t?o nên th? tr??ng m?i và khách hàng m?i, Ban l?nh ??o C?ng ty ?? xay d?ng ???c c? s? v?ng ch?c ?? t?o s?c b?t cho giai ?o?n ti?p theo.?
K?t qu? n?m 1995 có s? gia t?ng cách bi?t so v?i nh?ng n?m tr??c ?ó. Doanh thu ??t 28.641 tri?u ??ng, l?i nhu?n ??t 1.099 tri?u ??ng, s?n l??ng trang in ??t 972 tri?u trang in.
Giai??o?n t??n?m 1995???n 2003
V?i k?t qu? thu ???c t? ho?t ??ng s?n xu?t và ??y m?nh bán l? C?ng ty ?? có ngu?n ?? b?o ??m th?c hi?n tích lu? và c?i thi?n thu nh?p c?a ng??i lao ??ng. Trong giai ?o?n này c? s? v?t ch?t C?ng ty kh?ng ng?ng ???c ??u t? và phát tri?n v? qui m?. S? l??ng lao ??ng t?ng m?nh t? vài ch?c ng??i lên trên hai tr?m ng??i. Doanh thu hàng n?m trên 50 t? ??ng. Ngu?n v?n t? 2,78 t? ??ng t?ng lên 14,156 t?? ??ng do b? sung t? qu? ??u t? phát tri?n sau thu? thu nh?p doanh nghi?p. Là doanh nghi?p nhà n??c H?ng I liên t?c trong nhi?u n?m.
Giai??o?n t??n?m 2004???n nay.
Xosomienbac Th?c hi?n c? ph?n hoá, C?ng ty chuy?n sang m? hình c?ng ty c? ph?n ho?t ??ng theo Lu?t Doanh nghi?p. ?ay là b??c ngo?t m?i ?? C?ng ty th?c hi?n thay ??i ph??ng th?c qu?n tr?, t?n d?ng khai thác ngu?n l?c v? tài chính và lao ??ng ?? tham gia sau và r?ng h?n vào th? tr??ng phát hành sách và in ?n. T?ng c??ng kh? n?ng c?nh tranh và t?ng th? ph?n tiêu th?. M? r?ng lo?i hình kinh doanh và ?a d?ng hoá các m?t hàng s?n ph?m.

H?I ??NG QU?N TR?, BAN KI?M SOáT, BAN GIáM ??C
Xosomienbac H?i ??ng Qu?n tr?

Xosomienbac Ch? t?ch H?i ??ng qu?n tr?:

Bà Hu?nh Ph??c Huy?n Vy

Xosomienbac Phó ch? t?ch h?i ??ng qu?n tr?:

?ng Nguy?n V?n C?n

Xosomienbac Thành viên H?i ??ng qu?n tr?

?ng Lê Tr??ng K?
?ng Hoàng Ng?c L?c
Xosomienbac ?ng Lê Anh Long

Xosomienbac Ban Giám ??c

Xosomienbac Giám ??c

Xosomienbac ?ng Nguy?n V?n C?n

Phó giám ??c

?ng?Hoàng Ng?c L?c

Xosomienbac Ban Ki?m Soát

Tr??ng Ban ki?m soát
Thành viên Ban ki?m soát
Thành viên Ban ki?m soát

?ng Kh??ng T?nh
Bà Nguy?n Th? Th?o
?ng Hu?nh Nguyên V?n

?

Copyright ? 2015. B?n quy?n thu?c v? C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C ?à N?NG