? ? CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG 2020-12-03-Xosomienbac - tải xuống miễn phí-kawalker.com-kawalker.com

Liên h?

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – ?? ch?i

02363.810816

Xosomienbac Thi?t? b? - m?u giáo

02363.821133

In ?n -xu?t b?n?

02363.624053

Xosomienbac Thuê m?t b?ng??

Xosomienbac 02363.817973

K? toán

02363.820414

Xosomienbac Hành chính

Xosomienbac 02363.832719

?

Ch?ng khoán
?ang online: 1
L??t truy c?p: 718393
V?n h?c / C?u ? Th??c
C?u ? Th??c 68000 ?
N?m 1945, Pierre Garnier tòng quan, gia nh?p quan vi?n chinh Pháp sang tham chi?n ? ??ng D??ng. Gi?a lúc ?ang hoang mang t?t ?? tr??c th?c t? tr?n tr?i c?a chi?n tranh

C?u ? Th??c

N?m 1945, Pierre Garnier tòng quan, gia nh?p quan vi?n chinh Pháp sang tham chi?n ? ??ng D??ng. Gi?a lúc ?ang hoang mang t?t ?? tr??c th?c t? tr?n tr?i c?a chi?n tranh, c?u l?c b??c vào tình yêu. Nh?ng m?i tình m?nh li?t mà b?t kh?. Nh?ng ni?m h?nh phúc kh?ng th? nào n?m gi?. Cho ??n ngày th?t tr?n.

Nhi?u n?m sau ?ó, có m?t ng??i con trai quy?t ??nh l?n tìm v? quá kh?, tìm l?i nh?ng con ng??i c?, nh?ng mong vén ???c b?c màn bí ?n v? cha, m?t ng??i cha v?ng m?t. Nh?ng khi s? th?t ?y ???c ph?i bày, li?u lòng anh ?? yên?

C?u ? Th??c?là m?t trang l?ch s? b? tách r?i, n?i th?i gian ng?ng ??ng, n?i d?ng l?i cái kh?ng khí s?i s?c c?a chi?n tranh ??ng D??ng, n?i hi?n hi?n nh?ng nhan v?t ?? làm nên m?t ph?n th? k? XX. Nh?ng ??ng v?i nh?m t??ng r?ng, b?n ?ang ??c m?t cu?n sách l?ch s?, b?i nh? l?i?Le Figaro?Xosomienbac?? nói: "?ay kh?ng ph?i là m?t cu?n sách l?ch s? mà là m?t cau chuy?n tình yêu."

Th?ng Tin Chi Ti?t

C?ng ty phát hành
Nhà xu?t b?n NXB H?i Nhà V?n
Tr?ng l??ng v?n chuy?n 560 g
Kích th??c 15 x 24 cm
Tác gi? Antoine Audouard
S? trang 372
Ngày xu?t b?n
SKU 8935235205048
Danh m?c

?

Các sách cùng ch? ??
Cà Phê Cùng Tony V?n h?c 58,000 ? Cà phê cùng Tony là s? t?p h?p các bài vi?t trên tr?ng m?ng x? ...
Huy?n Tho?i V?n h?c 66,000 ?
Gone Girl - C? Gái M?t Tích V?n h?c 45,000 ? Ngay t? nh?ng trang ??u tiên c?a cu?n ti?u thuy?t C? gái m?t tích nó ...
Nh?ng Con Chim ?n Mình Ch? Ch?t V?n h?c 89,000 ? Thiên ti?u thuy?t có s?c ?nh h??ng sau r?ng c?a Colleen McCullough v? nh?ng gi?c ...
Quá Tr? ?? Ch?t: Hành Trình N??c M? V?n h?c 52,000 ? Quá tr? ?? ch?t: Hành trình n??c M? là hành trình ??n ??c c?a tác ...
Copyright ? 2015. B?n quy?n thu?c v? C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C ?à N?NG