? ? CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG 2020-12-03-Xosomienbac - tải xuống miễn phí-www.kawalker.com-kawalker.com

Liên h?

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

VPP – ?? ch?i

Xosomienbac 02363.810816

Xosomienbac Thi?t? b? - m?u giáo

Xosomienbac 02363.821133

Xosomienbac In ?n -xu?t b?n?

02363.624053

Xosomienbac Thuê m?t b?ng??

Xosomienbac 02363.817973

Xosomienbac K? toán

Xosomienbac 02363.820414

Hành chính

02363.832719

?

Ch?ng khoán
?ang online: 1
L??t truy c?p: 718421
V?n h?c / Quá Tr? ?? Ch?t: Hành Trình N??c M?
Quá Tr? ?? Ch?t: Hành Trình N??c M? 52000 ?
Quá tr? ?? ch?t: Hành trình n??c M? là hành trình ??n ??c c?a tác gi? - m?t c? gái Vi?t tr? ?i xuyên n??c M? t? B? ??ng sang b? Tay. Hành trình du l?ch b?i c?a c? tr?i dài trên 20 bang, kéo dài su?t sáu tháng liên ti?p.

Quá Tr? ?? Ch?t: Hành Trình N??c M?

Quá tr? ?? ch?t: Hành trình n??c M??Xosomienbaclà hành trình ??n ??c c?a tác gi? - m?t c? gái Vi?t tr? ?i xuyên n??c M? t? B? ??ng sang b? Tay. Hành trình du l?ch b?i c?a c? tr?i dài trên 20 bang, kéo dài su?t sáu tháng liên ti?p.

Xosomienbac ?ó là chuy?n ?i ?? khám phá th? gi?i bên trong c?a nh?ng ng??i M? bình th??ng, dù có th? ch? là m?t ph?n c?a th? gi?i ?y. ?ó c?ng là hành trình khám phá nh?ng v? ??p mu?n màu mu?n v? c?a th? gi?i - c?a thiên nhiên n??c M?, và c?a tam h?n con ng??i trong nh?ng hình th?c th?ng hoa khác nhau c?a nó.

Xosomienbac Nh?ng hành trình xuyên qua n??c M? này kh?ng ch? là ?? khám phá m?t ph?n th? gi?i bên ngoài mà còn là ?? tìm tr? l?i m?t ph?n tr?ng y?u c?a b?n than c? gái: tình yêu ??i v?i chính mình và cu?c ??i mình, cái tình yêu mà c? ?? có lúc ?ánh m?t. Xu?t phát ?i?m c?a “Quá tr? ?? ch?t: Hành trình n??c M?” là m?t tình yêu tan v?, m?t n?i ?au ??n vì tình, l?n ??n ?? khi?n tác gi? có lúc ?? g?n k? cái ch? ?am ??u vào tàu ?i?n ng?m t? sát, m?t k?t c?c khi?n ta kh?ng kh?i ngh? t?i Anna Karenina.

?inh H?ngXosomienbac, tác gi?, xu?t hi?n trong cu?n sách nh? m?t ph? n? m?nh m?, ??y cá tính và s?c m?nh bên trong, t? tin ng?ng cao ??u b??c gi?a th? gi?i, hoàn toàn kh?ng có m?t m?c c?m nào b?t k? c?n nguyên c?a nó là gì.

Chuy?n ?i c?a??inh H?ngXosomienbac, r?t cu?c, là m?t cu?c hành trình ?i tìm l?i và nhìn nh?n l?i giá tr? c?a b?n than mình, c?a s? s?ng. N??c M?, v?i t?t c? nh?ng v? ??p cùng s? ?a d?ng và ph?c t?p c?a nó, ? ?ay ?óng vai trò nh? m?t ch?n “luy?n ng?c” ?? c? v??t qua chính mình và tr? nên m?t ng??i khác. M?t cu?c ?i l?n ch? dành cho nh?ng ng??i th?c s? mu?n l?n h?n b?n than mình ngày h?m qua.

Cách ?inh H?ng ?i và hòa mình vào v?n hóa M? kh?ng ph?i là cái nhìn c?a c?ng dan m?t n??c ?ang phát tri?n l?n ??u ??n v?i x? c? hoa, choáng ng?p v?i n??c M? to l?n hi?n ??i và th?y mình sao mà nh? bé ??n ??c. Ng??c l?i, ?ó là cái nhìn c?a m?t ng??i l? hành ?? dày d?n kinh nghi?m, nhìn m?t x? s? m?i, nh?ng con ng??i m?i v?i cái nhìn bình ??ng, ?i?m nhiên và kh?ng ??nh ki?n.??inh H?ng?xem n??c M? và ng??i M? v?i tam th? t?n tr?ng và bình ??ng, nh? m?t k? bi?t ng??i r?t gi?i nh?ng c?ng hi?u r? nh?ng giá tr? c?a b?n than.

C?ng chính vì v?y mà n??c M? và ng??i M? hi?n ra trong sách r?t th?c và r?t ??i, kh?ng t? h?ng, kh?ng phóng ??i. M?t n??c M? kh?ng ch? v?i các tòa nhà ch?c tr?i, v?i s? phát tri?n v??t b?c và các c?ng ngh? hi?n ??i. Mà là m?t n??c M? chan th?c và tr?n tr?i v?i nh?ng v?n ?? c?a nó, n?n v?n hóa M?, cách s?ng c?a ng??i M?, quan ni?m c?a h? v? b?n than, v? tình yêu, và k? c? nh?ng v?n ?? khá nh?y c?m v?i ng??i Vi?t nh? tình m?t ?êm, ??ng tính, c? và ma túy...

Quá tr? ?? ch?t: Hành trình n??c M??Xosomienbackh?ng ??n thu?n là m?t cu?n sách du ky. B?i trên hành trình ??n ??c xuyên qua n??c M?, nh?ng xung ??t tam ly c?a c? gái b? b? l?i tr??c ng??ng c?a h?n nhan c?ng hi?n lên sau s?c. ?ó là cau chuy?n c?a s? ?an xen m?nh li?t nh?ng c? ??n, ?au ??n, ni?m tin, khát v?ng, ?am mê, tu?i tr?. C? gái nhan v?t chính dám ngh? vi?c, tr? nhà, bay n?a vòng Trái ??t và qu?ng mình vào m?t hành trình kh?ng ?ích ??n ??

??i m?t v?i ng??i mình ?? t?ng yêu m?t l?n n?a. Hành trình ??a ly c?ng chính là hành trình tam ly ?y ?ánh th?c trong m?i ng??i tr? tu?i b?n n?ng yêu, ?i và s?ng h?t mình.

Xem review sách:?

Nh?n ??nh

"...Tu?i tr? lu?n là m?t l?i th? và nh?ng lí do ?? d?n ??n m?t chuy?n ?i, nh?t là ??i v?i m?t ng??i ph? n? ?i m?t mình thì ch?c ch?n là r?t nhi?u. M?t cu?c tình ?? v?, m?t bi?n c? khác nào ?ó trong ??i th?i thúc nh?ng ph? n? nh? th? lên ???ng và s? ??n ??c t?o cho h? s?c m?nh ?? h??ng v? phía tr??c, trong m?t hành trình ch?t ch?a nhi?u tam s?.

N??c M? hi?n ra m?t cách dung d? và c? gai góc qua nh?ng cau ch? c?a??inh H?ngXosomienbac, trong hành trình "Couch Surfing".?Nh?ng hành trình l?n c?n nh?ng trái tim d?ng c?m. Kh?ng ch? d?ng c?m ???ng ??u v?i nh?ng r?i ro có th? ?p ??n, mà d?ng c?m khi bi?t cách ??i di?n v?i chính mình.

(Tr??ng Anh Ng?c, tác gi? "N??c Y, cau chuy?n tình c?a t?i" ?và "Phút 90++")

"Khó mà hình dung ?inh H?ng là c? nh? bay gi? n?u c? ?? kh?ng ?? can ??m th?c hi?n chuy?n ?i ?y và s?n sàng ??i m?t v?i nh?ng gì ch?a bi?t ?ang ch? ??i phía tr??c. M?t cu?c ?i l?n ch? dành cho nh?ng ng??i th?c s? mu?n l?n h?n b?n than mình ngày h?m qua."

(Tr?n Ti?n Cao ??ng, nhà v?n, d?ch gi?)

Xosomienbac "Quá tr? ?? ch?t: hành trình n??c M?" là cau chuy?n v? tu?i tr? l?ng l?y, ??y ?am mê và dám s?ng. B?i, khi còn tr?, ng??i ta có r?t nhi?u th?i gian và c? h?i ?? s?ng, th?, sai l?m, h?c h?i và l?n lên t? sai l?m ?ó. ?ay là cu?n sách nên ??c n?u b?n còn tr?, ?am mê nh?ng con ???ng và tr??c bao nhiêu sóng gió cu?c ??i b?n v?n ng?ng cao ??u ti?n v? phía tr??c.

(Nguy?n Lê My Hoàn, nhà v?n, d?ch gi?, tác gi? “L?i ?i ngay d??i chan mình")
?

?

Th?ng Tin Chi Ti?t

C?ng ty phát hành
Nhà xu?t b?n NXB H?i Nhà V?n
Tr?ng l??ng v?n chuy?n 450 g
Tác gi? ?inh H?ng
Ngày xu?t b?n
SKU 3103888349470
Danh m?c

?

Các sách cùng ch? ??
Cà Phê Cùng Tony V?n h?c 58,000 ? Cà phê cùng Tony là s? t?p h?p các bài vi?t trên tr?ng m?ng x? ...
Huy?n Tho?i V?n h?c 66,000 ?
Gone Girl - C? Gái M?t Tích V?n h?c 45,000 ? Ngay t? nh?ng trang ??u tiên c?a cu?n ti?u thuy?t C? gái m?t tích nó ...
Nh?ng Con Chim ?n Mình Ch? Ch?t V?n h?c 89,000 ? Thiên ti?u thuy?t có s?c ?nh h??ng sau r?ng c?a Colleen McCullough v? nh?ng gi?c ...
C?u ? Th??c V?n h?c 68,000 ? N?m 1945, Pierre Garnier tòng quan, gia nh?p quan vi?n chinh Pháp sang tham chi?n ...
Copyright ? 2015. B?n quy?n thu?c v? C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C ?à N?NG