? ? CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG 2020-12-03-Xosomienbac - tải xuống miễn phí-www.kawalker.com-kawalker.com

Liên h?

DANABOOK.COM

Sách

Xosomienbac 02363.834328

VPP – ?? ch?i

02363.810816

Xosomienbac Thi?t? b? - m?u giáo

Xosomienbac 02363.821133

Xosomienbac In ?n -xu?t b?n?

02363.624053

Thuê m?t b?ng??

Xosomienbac 02363.817973

Xosomienbac K? toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

?

Ch?ng khoán
?ang online: 1
L??t truy c?p: 718421
V?n h?c / Nh?ng Con Chim ?n Mình Ch? Ch?t
Nh?ng Con Chim ?n Mình Ch? Ch?t 89000 ?
Thiên ti?u thuy?t có s?c ?nh h??ng sau r?ng c?a Colleen McCullough v? nh?ng gi?c m?, nh?ng tr?n tr?, nh?ng ?am mê th?m kín, và m?i tình b? ng?n c?m ? n??c úc xa x?i ?? mê ho?c ??c gi? kh?p th? gi?i.

Nh?ng Con Chim ?n Mình Ch? Ch?t

Thiên ti?u thuy?t có s?c ?nh h??ng sau r?ng c?a Colleen McCullough v? nh?ng gi?c m?, nh?ng tr?n tr?, nh?ng ?am mê th?m kín, và m?i tình b? ng?n c?m ? n??c úc xa x?i ?? mê ho?c ??c gi? kh?p th? gi?i. ?ay là biên niên s? ba th? h? dòng h? Cleary, nh?ng ng??i ch?n nu?i gia súc t? m?t vùng ??t kh?c nghi?t nh?ng xinh ??p trong lúc ??u tranh v?i ngh?ch c?nh, s? y?u ?u?i, và nh?ng bí m?t len l?i trong gia ?ình. Quan tr?ng h?n h?t, ?ay là cau chuy?n v? c? con gái duy nh?t Meggie và m?i quan h? theo su?t cu?c ??i gi?a c? v?i linh m?c Ralph de Bricassart - m?t s? hòa h?p c?a hai trái tim và hai tam h?n v??t qua nh?ng gi?i h?n b?t kh? xam ph?m c?a ??o ??c và giáo ?i?u.

Xosomienbac M?t cau chuy?n tình chua xót, m?t s? thi m?nh m? v? n? l?c và hy sinh, m?t s? ng?i ca cá nhan và tinh th?n con ng??i, tuy?t tác c?a Colleen McCullough là m?t áng v?n b?t h? - m?t cu?n ti?u thuy?t mang tính b??c ngo?t ?? ???c yêu m?n và ??c ?i ??c l?i h?t l?n này ??n l?n khác.

Th?ng Tin Chi Ti?t

C?ng ty phát hành
Nhà xu?t b?n NXB Tr?
Tr?ng l??ng v?n chuy?n 560 g
Kích th??c 13 x 20 cm
Tác gi? Colleen Mccullough
S? trang 568
Ngày xu?t b?n
SKU 8934974132448
Danh m?c

?

Các sách cùng ch? ??
Cà Phê Cùng Tony V?n h?c 58,000 ? Cà phê cùng Tony là s? t?p h?p các bài vi?t trên tr?ng m?ng x? ...
Huy?n Tho?i V?n h?c 66,000 ?
Gone Girl - C? Gái M?t Tích V?n h?c 45,000 ? Ngay t? nh?ng trang ??u tiên c?a cu?n ti?u thuy?t C? gái m?t tích nó ...
Quá Tr? ?? Ch?t: Hành Trình N??c M? V?n h?c 52,000 ? Quá tr? ?? ch?t: Hành trình n??c M? là hành trình ??n ??c c?a tác ...
C?u ? Th??c V?n h?c 68,000 ? N?m 1945, Pierre Garnier tòng quan, gia nh?p quan vi?n chinh Pháp sang tham chi?n ...
Copyright ? 2015. B?n quy?n thu?c v? C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C ?à N?NG