? ? CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG 2020-12-03-Xosomienbac - tải xuống miễn phí-www.kawalker.com-kawalker.com

Liên h?

DANABOOK.COM

Sách

Xosomienbac 02363.834328

VPP – ?? ch?i

02363.810816

Xosomienbac Thi?t? b? - m?u giáo

02363.821133

Xosomienbac In ?n -xu?t b?n?

02363.624053

Thuê m?t b?ng??

02363.817973

K? toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

?

Ch?ng khoán
?ang online: 1
L??t truy c?p: 718421
V?n h?c / Gone Girl - C? Gái M?t Tích
Gone Girl - C? Gái M?t Tích 45000 ?
Ngay t? nh?ng trang ??u tiên c?a cu?n ti?u thuy?t C? gái m?t tích nó ?? khi?n t?i hình dung ??n m?t cu?c h?n nhan tuy?t v?i. Nh?ng nh?c ??n h?n nhan là t?i l?i ngh? ??n m?t cau nói m?a mai mà m?i ng??i v?n hay truy?n tai nhau r?ng: “ H?n nhan là m?t n?m m? c?a tình yêu”.

Gone Girl - C? Gái M?t Tích

Ngay t? nh?ng trang ??u tiên c?a cu?n ti?u thuy?t?nó ?? khi?n t?i hình dung ??n m?t cu?c h?n nhan tuy?t v?i. Nh?ng nh?c ??n h?n nhan là t?i l?i ngh? ??n m?t cau nói m?a mai mà m?i ng??i v?n hay truy?n tai nhau r?ng: “ H?n nhan là m?t n?m m? c?a tình yêu”.

Xosomienbac Cho ??n khi t?i g?p Amy- m?t ng??i chuyên vi?t ra nh?ng tình hu?ng tr?c nghi?m v? tính cách, v? cùng th?ng minh, xinh ??p, t?t nghi?p ??i h?c Havard và c?ng là c? v? c?a Nick Dunne – m?t g? b?nh trai t?ng vi?t báo ki?m s?ng thì t?i m?i nh?n th?y r?ng h?n nhan gi?a h? thu? ban ??u m?i g?p g?, yêu nhau, l?y nhau th?t ng?t ngào và ??p bi?t bao. M?i n?m ??n d?p k? ni?m ngày c??i c?a h? Amy lu?n thích ch?i trò “S?n tìm kho báu” ?ó là trò ch?i mà Amy lu?n ??a ra nh?ng cau ?? và Nick ph?i gi?i ???c chúng. ?áp án th??ng s? là nh?ng n?i h? ?? ?i qua và ?? l?i ?n t??ng ??p c?a hai ng??i! Th?t h?p d?n và li kì ph?i kh?ng? Cu?c h?n nhan c?a h? s? th?t hoàn h?o…..

N?u.… kh?ng x?y ra v? m?t tích bí ?n c?a Amy. M?i chuy?n ??u b?t ??u vào ?úng d?p k? ni?m 5 n?m ngày c??i c?a h? Amy ??t nhiên bi?n m?t. Nh?ng ch?ng c? r?i r?c ?? l?i hi?n tr??ng kh?ng ?? ?? c?nh sát k?t lu?n ai ?? là ng??i gay ra v? m?t tích. Trong hoàn c?nh ?ó, Nick tr? thành nghi can s? m?t và là tam ?i?m ch? trích c?a d? lu?n. B?n than t?i c?ng nghi ng? Nick là hung th? ?? sát h?i v? mình b?i anh ta ?? nhi?u l?n nói d?i khi c?nh sát l?y l?i khai. Dù lu?n kh?ng ??nh mình v? t?i, l?i khai c?a Nick v?n có nh?ng s? h? nh? th? anh ta ?ang che gi?u m?t bí m?t nào ?ó. Chính vì v?y, ngay l?p t?c m?t cu?c ?i?u tra ???c ti?n hành, cùng v?i s? quan tam ??c bi?t c?a d? lu?n dành cho ??i v? ch?ng có v? ngoài v? cùng h?nh phúc này.

Xem ti?p ?ánh giá:?

Th?ng Tin Chi Ti?t

C?ng ty phát hành
Nhà xu?t b?n NXB Lao ??ng
Tr?ng l??ng v?n chuy?n 750 g
Kích th??c 15 x 23 cm
Tác gi? Gillian Flynn
S? trang 651
Ngày xu?t b?n
SKU 8936066704588
Danh m?c

?

Các sách cùng ch? ??
Cà Phê Cùng Tony V?n h?c 58,000 ? Cà phê cùng Tony là s? t?p h?p các bài vi?t trên tr?ng m?ng x? ...
Huy?n Tho?i V?n h?c 66,000 ?
Nh?ng Con Chim ?n Mình Ch? Ch?t V?n h?c 89,000 ? Thiên ti?u thuy?t có s?c ?nh h??ng sau r?ng c?a Colleen McCullough v? nh?ng gi?c ...
Quá Tr? ?? Ch?t: Hành Trình N??c M? V?n h?c 52,000 ? Quá tr? ?? ch?t: Hành trình n??c M? là hành trình ??n ??c c?a tác ...
C?u ? Th??c V?n h?c 68,000 ? N?m 1945, Pierre Garnier tòng quan, gia nh?p quan vi?n chinh Pháp sang tham chi?n ...
Copyright ? 2015. B?n quy?n thu?c v? C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C ?à N?NG