? ? CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG 2020-12-03-Xosomienbac - tải xuống miễn phí-www.kawalker.com-kawalker.com

Liên h?

DANABOOK.COM

Sách

Xosomienbac 02363.834328

Xosomienbac VPP – ?? ch?i

02363.810816

Thi?t? b? - m?u giáo

Xosomienbac 02363.821133

Xosomienbac In ?n -xu?t b?n?

Xosomienbac 02363.624053

Xosomienbac Thuê m?t b?ng??

Xosomienbac 02363.817973

Xosomienbac K? toán

Xosomienbac 02363.820414

Xosomienbac Hành chính

02363.832719

?

Ch?ng khoán
?ang online: 1
L??t truy c?p: 718421
V?n h?c / Huy?n Tho?i
Huy?n Tho?i 66000 ?

Huy?n Tho?i

Trong m?t t??ng lai g?n, H?p ch?ng qu?c Hoa K? th?ng nh?t, mi?n ??t c?a t? do dan ch?, b? thay th? b?i C?ng hòa - nhà n??c quan s? ??c tài ? b? Tay, n?i ng?p tràn b?nh t?t, b?t c?ng, phan hóa x? h?i và d? th?a nh?ng cu?c chi?n liên miên v?i Thu?c ??a, k? thù kh?ng ??i tr?i chung ? b? ??ng.

Xosomienbac ? gi?a nh?ng khu ? chu?t xu?t hi?n m?t “Huy?n tho?i” - ?Daniel “Day” Altan Wing, tên t?i ph?m thi?u niên b? truy n? hàng ??u trên l?nh th? C?ng hòa, m?t mình ch?ng l?i chính quy?n, k? ch?a t?ng b? nh?n d?ng nh? kh? n?ng l?n tr?n siêu vi?t…

? gi?a quan ??i hùng m?nh, June Iparis, n? ??c v? tr? tu?i, ng??i mang theo hy v?ng th?ng tr?n c?a chính quy?n C?ng hòa, là m?t th?n ??ng qu?c gia v?i ?i?m s? tuy?t ??i trong k? Sát h?ch, là t?m g??ng ph?n chi?u c?a Day…

Xosomienbac Là ti?u thuy?t ??u tay c?a Marie Lu, Huy?n tho?i th?c s? là m?t k? thách th?c, ?? s?n sàng ?? l?t ?? v? th? c?a ??u tr??ng sinh t?. M?t cu?n sách ?áng ?? ch? ??i ph?n ti?p theo.

Xem review sách:?

Th?ng Tin Chi Ti?t

C?ng ty phát hành
Nhà xu?t b?n NXB V?n H?c
Tr?ng l??ng v?n chuy?n 450 g
Kích th??c 14 x 20.5 cm
Tác gi? Marie Lu
S? trang 318
Ngày xu?t b?n
SKU 3103729893155
Danh m?c

?

Các sách cùng ch? ??
Cà Phê Cùng Tony V?n h?c 58,000 ? Cà phê cùng Tony là s? t?p h?p các bài vi?t trên tr?ng m?ng x? ...
Gone Girl - C? Gái M?t Tích V?n h?c 45,000 ? Ngay t? nh?ng trang ??u tiên c?a cu?n ti?u thuy?t C? gái m?t tích nó ...
Nh?ng Con Chim ?n Mình Ch? Ch?t V?n h?c 89,000 ? Thiên ti?u thuy?t có s?c ?nh h??ng sau r?ng c?a Colleen McCullough v? nh?ng gi?c ...
Quá Tr? ?? Ch?t: Hành Trình N??c M? V?n h?c 52,000 ? Quá tr? ?? ch?t: Hành trình n??c M? là hành trình ??n ??c c?a tác ...
C?u ? Th??c V?n h?c 68,000 ? N?m 1945, Pierre Garnier tòng quan, gia nh?p quan vi?n chinh Pháp sang tham chi?n ...
Copyright ? 2015. B?n quy?n thu?c v? C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C ?à N?NG