? ? CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG 2020-12-03-Xosomienbac - tải xuống miễn phí-www.kawalker.com-kawalker.com

Liên h?

DANABOOK.COM

Sách

02363.834328

Xosomienbac VPP – ?? ch?i

Xosomienbac 02363.810816

Thi?t? b? - m?u giáo

02363.821133

In ?n -xu?t b?n?

Xosomienbac 02363.624053

Xosomienbac Thuê m?t b?ng??

02363.817973

K? toán

02363.820414

Hành chính

02363.832719

?

Ch?ng khoán
?ang online: 1
L??t truy c?p: 718421
V?n h?c / ?? Thi ??m Máu (Tái B?n 2014)
?? Thi ??m Máu (Tái B?n 2014) 46000 ?

?? Thi ??m Máu (Tái B?n 2014)

Xosomienbac M?t tên sát th? có s? thích u?ng ch?t h?n h?p máu n?n nhan v?i s?a t??i, h?n có c?n b?nh gì ??c bi?t hay là con qu? hút máu b?t t? nghìn n?m trong truy?n thuy?t?

Xosomienbac Trong thành ph? C liên ti?p x?y ra 4 v? c??ng hi?p gi?t ng??i, n?n nhan ??u là nh?ng c? gái trí th?c t? 25 - 35 tu?i, ?ay r?t cu?c là gi?t ng??i tr? thù hay ??n gi?n là c??ng dam?

Xosomienbac Hàng lo?t cái ch?t bí ?n th?m kh?c c?a nh?ng ng??i s?ng trong tr??ng ??i h?c J liên ti?p x?y ra. ? hi?n tr??ng v? án, hung th? ??u ?? l?i g?i y cho v? án ti?p theo, nh?m g?i y gì?

Trong hàng lo?t các v? án ly k? khi?n c?nh sát bàng hoàng bó tay, Ph??ng M?c tr?m m?c ki?m l?i ??t nhiên b? c?nh sát l?i vào cu?c. Tên ác qu? gi?u m?t l?n l??t gi?t h?i nh?ng ng??i b?n c?a c?u, vì sao? Khi cau tr? l?i ???c vén màn bí m?t, thì ?? thi tàn kh?c ?? b? tích 5 d?u X ??m máu.

M?t cu?c ??u trí so tài kh?c li?t ??y k?ch tính n? ra... Ai s? là ng??i th?ng cu?c?

Xosomienbac ?ay là tác ph?m trinh thám ???c nhi?u ng??i bi?t ??n nh?t c?a L?i M? - s? quan c?nh sát c?p phòng (s?) gi?ng d?y b? m?n Hình pháp h?c t?i m?t tr??ng c?nh sát tr?c thu?c B? C?ng an Trung Qu?c, ??ng th?i c?ng là m?t tác gi? truy?n trinh thám n?i ti?ng. Truy?n c?a L?i M? lu?n có s?c h?p d?n ??c bi?t ??i v?i ??c gi? b?i ngòi bút s?t bén v?i nh?ng tình ti?t ly kì, l?i cu?n ??n trang cu?i cùng.

Báo Chí Gi?i Thi?u

?? thi ??m máu - L?i c?nh báo nghiêm kh?c

Khác v?i ti?u thuy?t trinh thám truy?n th?ng mà b?i c?nh là m?i tr??ng ho?t ??ng chính tr?, th??ng m?i, tài chính…, b?i c?nh c?a “?? thi ??m máu” là tr??ng ??i h?c. ?ay là s? l?a ch?n th?ng minh, l?i cu?n s? chú y nghiêm túc c?a ??c gi?. Tác gi? L?i M? là gi?ng viên ? m?t tr??ng ??i h?c C?nh sát, do v?y anh ch?n th? lo?i ti?u thuy?t trinh thám ?? th? hi?n s? hi?u bi?t, quan ?i?m, cách nhìn nh?n cu?c s?ng c?a mình. Khác v?i ti?u thuy?t trinh thám truy?n th?ng mà b?i c?nh là m?i tr??ng ho?t ??ng chính tr?, th??ng m?i, tài chính..., b?i c?nh c?a "?? thi ??m máu" là tr??ng ??i h?c. ?ay là s? l?a ch?n th?ng minh, l?i cu?n s? chú y nghiêm túc c?a ??c gi?. ? Trung Qu?c hi?n nay, giáo d?c c?ng là m?t ?? tài lu?n lu?n nóng trên bàn ngh? s? c?a các nhà chính tr?, c?ng nh? trong dan chúng. Các tr??ng ??i h?c tr? thành tam ?i?m thu hút s? chú y c?a x? h?i, b?i ? ?ay t?p trung nh?ng con ng??i có trí tu? nh?t c?a ??t n??c; là n?i gieo m?m, ?p ? nh?ng hy v?ng ??t phá l?n trong t??ng lai. Nói t?i tr??ng ??i h?c là nói t?i chuy?n h?c hành, thi c?. V?i m?y ch? g?n gàng, "?? thi ??m máu" ?? làm cho ng??i ta th?y s? gay c?n ? ?ay. Kh?ng ch? ??n thu?n là s? phiêu l?u, m?o hi?m...

Xosomienbac Nhan v?t chính c?a "?? thi ??m máu" kh?ng ph?i là m?t c?nh sát tài n?ng, d?y d?n kinh nghi?m mà là m?t sinh viên cao h?c. C?u thanh niên Ph??ng M?c, sau khi t?t nghi?p ??i h?c S? ph?m, ti?p t?c h?c Th?c s? ? H?c vi?n Pháp ly. Con ng??i tài n?ng và giàu tình c?m này ?? g?p nhi?u tr?c tr? trong ??i ngay t? th?i sinh viên; h?n th? n?a, c?u m?t g?n nh? t?t c? b?n bè than thi?t trong m?t v? h?a ho?n. C?u lu?n có c?m giác, t?t c? tai h?a giáng xu?ng ??u mình, kh?ng ph?i là v? tình mà là s? s?p x?p c?a m?t am m?u tham ??c. Ph??ng M?c mu?n s?ng c? ??n, khép kín nh?ng cu?c s?ng ?? kh?ng cho c?u ???c to?i nguy?n vì c?u có tài n?ng, c?u r?t c?n cho vi?c phá nh?ng v? tr?ng án ??y bí ?n. Th?ng qua nhan v?t chính Ph??ng M?c, tác gi? L?i M? ?? kh?c h?a ???c m?t m?u ng??i khá ?i?n hình trong x? h?i Trung Qu?c hi?n nay: tài n?ng, giàu khát v?ng, ngay th?ng, chan tình nh?ng lu?n lu?n g?p tr?c tr?, th?m chí là tai h?a. M?u ng??i này kh?ng quá nhi?u trong x? h?i, nh?ng v?n là ?i?n hình b?i vì nhi?u ng??i tìm th?y ? ?ay nh?ng ph?n t?t ??p c?a mình b? vùi l?p vì mi?ng c?m manh áo hàng ngày. Tác gi? kh?ng ??y Ph??ng M?c lên ? m?t m?c ?? cao h?n, hoàn thi?n h?n vì anh có d?ng y ph?n ánh, m? x? b?n ch?t c?a x? h?i ???ng ??i.

Cái nhìn ??y phê phán và mong ??c nh?ng ?i?u t?t ??p. ?Là gi?ng viên tr??ng ??i h?c C?nh sát, h?n ai h?t, tác gi? L?i M? r?t hi?u ho?t ??ng c?a ngành c?ng an, tòa án. Trong "?? thi ??m máu" có hai v? án sai, mà nh?ng sai ph?m ?y ??u d?n t?i ch?t ng??i. V? ??u tiên có nói t?i vi?c x? ly, thi hành k? lu?t ??i v?i nh?ng ng??i liên quan. M?t trong nh?ng ng??i liên quan ?ó sau này tr? thành m?t hung th? tàn ác. Còn v? th? hai ???c nói t?i r? ràng h?n, chi ti?t h?n nh?ng nh?ng ng??i liên quan kh?ng b? x? ly mà còn ???c khen th??ng! L?i M? ?? ??a vào ti?u thuy?t c?a mình nh?ng tình ti?t, nhan v?t có th?t trong cu?c s?ng, khi?n ??c gi? có c?m giác g?n g?i nh? chính cu?c s?ng xung quanh. H?n n?a, th?c t? cu?c s?ng ? Trung Qu?c hi?n nay có nh?ng hi?n t??ng gi?ng x? h?i M?. ?ó là có ng??i v? c? x? súng, ?am chém gi?t ng??i hàng lo?t. ?i?u này gay kinh s? cho x? h?i. Trong "?? thi ??m máu", hung th? gi?t ng??i hàng lo?t ch? vì b?t m?n và ?? k?. ?i?u này ?áng s? g?p ??i so v?i nh?ng hung th? gi?t ng??i c??p c?a hay ?? tr? thù. Tuy nhiên, là m?t c?nh sát và gi?ng viên ??i h?c, L?i M? vi?t v?n ?? c?nh báo và th?c t?nh con ng??i.

Ti?u thuy?t c?a anh ??y máu và n??c m?t nh?ng v?n có ch? cho nh?ng khát v?ng trong sáng c?a con ng??i. ?ay chính là ?i?u khi?n sách c?a anh ???c m?i ng??i yêu m?n và tìm ??c. Cu?n ti?u thuy?t v?i c?u t? ch?t ch?, tình ti?t h?p ly, kh?ng th?a hay s? h? b?t c? chi ti?t nào, khi?n ??c gi? b? cu?n hút t? cau ch? ??u tiên ??n cu?i cùng. Tác ph?m này hi?n ?ang r?t hot ? Trung Qu?c, nhi?u khi "cháy" hàng. Theo th?ng tin tác gi? cung c?p, tác ph?m ?? ???c bán b?n quy?n phim t?i Trung Qu?c. Tr??c khi xu?t b?n, tác ph?m "?? thi ??m máu" ?? n?i danh trên m?ng, ???c ??c gi? ?ón nh?n n?ng nhi?t, các fan ??u g?i tác gi? là "th?y".

(Theo Lao ??ng)

Th?ng Tin Chi Ti?t

C?ng ty phát hành
Nhà xu?t b?n NXB V?n H?c
Tr?ng l??ng v?n chuy?n 580 g
Kích th??c 14.5 x 20.5 cm
Tác gi? L?i M?
D?ch gi? H??ng Ly
S? trang 537
Ngày xu?t b?n
SKU 9786046937708
Danh m?c

?

Các sách cùng ch? ??
Cà Phê Cùng Tony V?n h?c 58,000 ? Cà phê cùng Tony là s? t?p h?p các bài vi?t trên tr?ng m?ng x? ...
Huy?n Tho?i V?n h?c 66,000 ?
Gone Girl - C? Gái M?t Tích V?n h?c 45,000 ? Ngay t? nh?ng trang ??u tiên c?a cu?n ti?u thuy?t C? gái m?t tích nó ...
Nh?ng Con Chim ?n Mình Ch? Ch?t V?n h?c 89,000 ? Thiên ti?u thuy?t có s?c ?nh h??ng sau r?ng c?a Colleen McCullough v? nh?ng gi?c ...
Quá Tr? ?? Ch?t: Hành Trình N??c M? V?n h?c 52,000 ? Quá tr? ?? ch?t: Hành trình n??c M? là hành trình ??n ??c c?a tác ...
C?u ? Th??c V?n h?c 68,000 ? N?m 1945, Pierre Garnier tòng quan, gia nh?p quan vi?n chinh Pháp sang tham chi?n ...
Copyright ? 2015. B?n quy?n thu?c v? C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C ?à N?NG