? ? CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG 2020-12-03-Xosomienbac - tải xuống miễn phí-www.kawalker.com-kawalker.com

Liên h?

DANABOOK.COM

Sách

Xosomienbac 02363.834328

VPP – ?? ch?i

Xosomienbac 02363.810816

Xosomienbac Thi?t? b? - m?u giáo

Xosomienbac 02363.821133

In ?n -xu?t b?n?

Xosomienbac 02363.624053

Thuê m?t b?ng??

02363.817973

K? toán

Xosomienbac 02363.820414

Xosomienbac Hành chính

02363.832719

?

Ch?ng khoán
?ang online: 1
L??t truy c?p: 718421
V?n h?c / Cà Phê Cùng Tony
Cà Phê Cùng Tony 58000 ?
Cà phê cùng Tony là s? t?p h?p các bài vi?t trên tr?ng m?ng x? h?i c?a tác gi? Tony Bu?i Sáng (TnBS) v? nh?ng bài h?c, cau chuy?n anh ?? tr?i nghi?m trong cu?c s?ng. ?ó có th? là cách anh chia s? v?i các b?n tr? v? nh?ng chuy?n to tát nh? kh?i nghi?p,??o ??c kinh doanh, h?c t?p ??n nh?ng vi?c nh? nh?t nh? ?n m?c, giao ti?p, v? sinh c? th?… sao cho v?n minh, l?ch s?. Hay ch? ??n gi?n thu?t l?i nh?ng tr?i nghi?m th?c t? c?a anh trong quá trình s?ng, kinh doanh ? trong và ngoài n??c.

Cà phê cùng Tony?là s? t?p h?p các bài vi?t trên tr?ng m?ng x? h?i c?a tác gi??Tony Bu?i Sáng?(TnBS) v? nh?ng bài h?c, cau chuy?n anh ?? tr?i nghi?m trong cu?c s?ng. ?ó có th? là cách anh chia s? v?i các b?n tr? v? nh?ng chuy?n to tát nh? kh?i nghi?p,??o ??c kinh doanh, h?c t?p ??n nh?ng vi?c nh? nh?t nh? ?n m?c, giao ti?p, v? sinh c? th?… sao cho v?n minh, l?ch s?. Hay ch? ??n gi?n thu?t l?i nh?ng tr?i nghi?m th?c t? c?a anh trong quá trình s?ng, kinh doanh ? trong và ngoài n??c.

Xuyên su?t cu?n sách, các cau chuy?n ???c k? v?i gi?ng ?i?u trào phúng, hài h??c l?i ???c th? hi?n b?ng ng?n ng? “c? dan m?ng” t?o s? g?n g?i ?? các b?n tr? có th? d? dàng ti?p nh?n. M?c dù tác gi? lu?n kh?ng ??nh nh?ng th?ng tin, chi ti?t trong cau chuy?n là h? c?u và th?m x?ng nh?ng ?i?u ?ó kh?ng có ngh?a làm cu?n sách b?t ?i s? thú v?.

Chia s? v? s? ra ??i c?a cu?n sách, tác gi? tam ni?m kh?ng mu?n nh?ng ?i?u anh tam ??c và ?úc k?t ch? d?ng l?i ? m?ng x? h?i. Anh hi v?ng nh?ng cau chuy?n c?a mình th?ng quaCà phê cùng Tony?có th? th?i ngu?n c?m h?ng t?i nh?ng ??c gi? kh?ng có ?i?u ki?n s? d?ng internet, ??ng th?i khuy?n khích v?n hóa ??c ? các b?n tr? trong th?i ??i mà v?n hóa nghe nhìn ?ang ?d?n chi?m ?u th?. ??n gi?n và kh?ng c?u kì, ??c?Cà phê cùng Tony, ??c gi? s? c?m th?y nh? ?ang khám phá cau chuy?n c?a chính mình qua cách k? ?c?a m?t ng??i khác.

???c b?u ch?n là 1 trong nh?ng cu?n??cho tu?n ??u tháng 10, v?i?Cà phê cùng Tony, ??c gi? s? kh?ng th? c??i l?n nh? khi ??c nh?ng m?u chuy?n c??i mà ch? có th? t?m t?m v?i nh?ng tri?t lí dí d?m mà?TnBS?mang ??n.

Xem review sách:?

Th?ng Tin Chi Ti?t

C?ng ty phát hành
Nhà xu?t b?n NXB V?n Hoá Th?ng Tin
Tr?ng l??ng v?n chuy?n 280 g
Kích th??c 13 x 20.5 cm
Tác gi? Tony Bu?i Sáng
S? trang 264
Ngày xu?t b?n
SKU 8935082600294
Danh m?c

?

Các sách cùng ch? ??
Huy?n Tho?i V?n h?c 66,000 ?
Gone Girl - C? Gái M?t Tích V?n h?c 45,000 ? Ngay t? nh?ng trang ??u tiên c?a cu?n ti?u thuy?t C? gái m?t tích nó ...
Nh?ng Con Chim ?n Mình Ch? Ch?t V?n h?c 89,000 ? Thiên ti?u thuy?t có s?c ?nh h??ng sau r?ng c?a Colleen McCullough v? nh?ng gi?c ...
Quá Tr? ?? Ch?t: Hành Trình N??c M? V?n h?c 52,000 ? Quá tr? ?? ch?t: Hành trình n??c M? là hành trình ??n ??c c?a tác ...
C?u ? Th??c V?n h?c 68,000 ? N?m 1945, Pierre Garnier tòng quan, gia nh?p quan vi?n chinh Pháp sang tham chi?n ...
Copyright ? 2015. B?n quy?n thu?c v? C?NG TY C? PH?N SáCH Và THI?T B? TR??NG H?C ?à N?NG